Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MYRICA GROENVERZORGER

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. De ondernemer
Myrica Groenverzorger, een vennootschap onder firma, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.01091178, die de navolgende werkzaamheden verricht.
B. Werkzaamheden
1. Werkzaamheden voor cliënt voor aanleg en/of onderhoud van tuinen en overige groene ruimte voor buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden vallen eveneens onder deze voorwaarden.
2. Het leveren van levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.
3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en /of begrotingen voor de uitvoering van deze werkzaamheden.
C. Materialen
1. Levende materialen; biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
2. Zand, grond, teelaarde en compost.
3. Dode materialen: alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.
D. Cliënt
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van zaken, als onder A omschreven.
E. Aanneemsom
Het van tevoren vastgestelde totaalbedrag, exclusief BTW voor de werkzaamheden die tussen cliënt en ondernemer zijn overeengekomen.
F. Regiewerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder B die niet onder de Aanneemsom, zoals onder E omschreven, vallen en die tussen cliënt en ondernemer zijn overeengekomen, inclusief BTW.
G. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende één uur door één persoon, exclusief BTW. Aan de cliënt wordt het totaalaantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of koop en verkoop door de ondernemer.
2. De ondernemer is verplicht deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de cliënt te verstrekken. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van de website van Myrica Groenverzorger.

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE/HET AANBOD
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht is de ondernemer verplicht zich op de hoogte te stellen van alle informatie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. De cliënt heeft de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. De offerte is voorzien van een datum en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst door cliënt, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. De offerte bevat een duidelijke omschrijving van alle werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de cliënt aan de ondernemer verstrekte informatie.
Deze omschrijving moet voldoende uitgewerkt zijn om een goede beoordeling van de offerte door de cliënt mogelijk te maken.
5. De offerte geeft duidelijkheid over de prijs van de materialen en de prijsvormingsmethode die voor de werkzaamheden wordt gehanteerd: Aanneemsom of Regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode Aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen voor de werkzaamheden exclusief BTW.
b. Bij de prijsvormingsmethode Regie geeft de ondernemer een nauwkeurig overzicht van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief van mensen, machines en eenheidsprijzen van materialen).
6. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op o.a. alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze moeten op eerste verzoek van de ondernemer direct teruggegeven worden, naast andere wettelijke maatregelen die de ondernemer kan gebruiken om zijn rechten veilig te stellen.
7. Het is de cliënt verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enige wijze te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.
8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de cliënt de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van teken werk maar geen opdracht tot het verricht van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
9. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.
10. De offerte vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of verkoop, alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod in de offerte door de cliënt.
Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.
2. Schriftelijke aanvaarding wil zeggen dat de cliënt de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na datum offerte.
Elektronische aanvaarding wil zeggen dat de cliënt een elektronische bevestiging van zijn akkoord van de offerte stuurt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na datum van de offerte. Vervolgens stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de cliënt.
3. a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
b. De leden 1,2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.
4. De aanvaarding van de offerte komt tot stand op het moment dat de cliënt er mee instemt of duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
5. De ondernemer is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens.

ARTIKEL 5 – PRIJSWIJZIGINGEN
De tussentijdse prijswijzigingen die van overheidswege worden opgelegd en invloed hebben op de prijzen van grondstoffen, uurloon en brandstoffen, worden doorberekend aan de cliënt.

ARTIKEL 6 – WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
1. Wijzingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meerwerk wordt van tevoren als aanvulling op de offerte afgesproken en na akkoord van client uitgevoerd. Meerwerk wordt op basis van nacalculatie (uurloon, materialen en machines) op de eindfactuur in rekening gebracht. Minderwerk wordt achteraf per post in mindering gebracht op het bedrag vermeld in de offerte.

ARTIKEL 7 – LEVERINGEN
1. Alle leveringen die via de ondernemer gaan, worden – voor zover deze geen deel uitmaken van een overeengekomen aanneemsom (en dus deel uitmaken van de prijs van deze som) – apart in rekening gebracht plus de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. De ondernemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, volgens de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering en/of verhardingsmateriaal. Daarbij zal hij de wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn naleven en zorgen dat deze materialen afgestemd zijn op de bestemming en/of het gebruiksdoel.
3. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen. Dit geldt niet als er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden of overmacht.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de cliënt of derden aan het geleverde hebben aangebracht. De ondernemer staat ook niet in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
5. Indien, naar het oordeel van de ondernemer, de uitvoering van werkzaamheden, als gevolg van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Dit geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding. De ondernemer heeft het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, als dit naar zijn oordeel voor het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 8 – OPLEVERING
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de cliënt. De werkzaamheden zijn opgeleverd:
a. wanneer de ondernemer schriftelijk aan de cliënt heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd;
b. wanneer de cliënt het werk (opnieuw) in gebruik neemt, dit geldt ook voor ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

ARTIKEL 9 – TRANSPORTRISICO’S
Alle materialen worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – BETALING/ NIET-TIJDIGE BETALING
1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturen moeten betaald zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking is niet toegestaan.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de cliënt betalen volgens de termijnen en de percentages zoals in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. De cliënt heeft niet aan zijn verplichting tot betaling voldaan vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer stuurt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
5. Over de betaling die niet tijdig is gedaan, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf de laatste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het te betalen bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
6. Betaling aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, geldt niet als betaling.
7. Indien derden moeten worden ingeschakeld om de betaling te regelen komen incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de cliënt. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.
8. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst voor onbepaalde tijd uit te stellen.
9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de cliënt.

ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk of elektronisch bevestigt.

ARTIKEL 12 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

ARTIKEL 13 – EIGENDOMS-VOORBEHOUD
1. Alle geleverde materialen, voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde materialen door zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de cliënt, uit welken hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden.

ARTIKEL 14 – ONDERHOUDSWERK-ZAAMHEDEN EN TARIEVEN
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen deze overeenkomst alleen opzeggen per aangetekende brief met een opzegtermijn van één maand.
De ondernemer heeft het recht jaarlijks het onderhoudscontract te wijzigen met de inflatiecorrectie. Dit wordt verrekend in de eerstvolgende betalingstermijn in februari. De hoogte van de correctie is gebaseerd op de consumentenindex van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

ARTIKEL 15 – OVERMACHT
1. Er is sprake van overmacht als de ondernemer of de cliënt zijn afspraken uit de overeenkomst niet nakomt omdat hem dit niet kan worden toegerekend. Dat wil zeggen dat dit niet te wijten is aan zijn schuld en ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de cliënt en de ondernemer overleggen over de totaalprijs voor de resterende periode.
2. Als overmacht bij de cliënt geldt niet de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet volgens de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de cliënt niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de cliënt om een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 16 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEEINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht deze werkzaamheden af te maken. Dit geldt ook als de onderneming op enigerlei wijze wordt voortgezet. In dat geval moet de cliënt aan de rechtverkrijgenden de aanneemsom betalen, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden. In geval van regiewerk moet de cliënt het verschuldigde betalen tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, berekend volgens deze voorwaarden.
2. Bij overlijden, dan wel bij liquidatie of de ontbinding van de onderneming van de Cliënt, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht de werkzaam-heden verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede en derde zin van het vorige lid van dit artikel ook van toepassing. Alles wat tot dat moment betaald moet worden, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar. Onmiddellijke opeisbaarheid van de openstaande vordering geldt eveneens wanneer de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de cliënt wordt gelegd of bij overlijden van de cliënt.
3. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd uit te stellen als de cliënt in staat van faillissement is verklaard of wanneer de cliënt een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID
1.a. De ondernemer is aansprakelijk voor
de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
b. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft, geldt bij aflevering aan de cliënt het volgende:
Indien beschadiging van materialen wordt geconstateerd moet de cliënt dit binnen twee werkdagen na aflevering melden bij de ondernemer. Als hij dit niet doet, heeft de cliënt de materialen geaccepteerd. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde materialen moet dit door de cliënt op het ontvangstbewijs worden genoteerd.
c. De cliënt heeft de plicht om in redelijkheid al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
3. De cliënt vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer, indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de cliënt – of door derden die de cliënt daartoe heeft aangewezen – onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld, verwijtbaar handelen, dan wel onoordeel-kundig of oneigenlijk gebruik van of namens de cliënt.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle met Myrica Groenverzorger gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst proberen in onderling overleg een verschil van mening op te lossen. Pas als dit niet lukt kan de rechter worden ingeschakeld.

ARTIKEL 19- WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht

ARTIKEL 19 – SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden van Myrica Groenverzorger zijn gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden en vindbaar via de website van Myrica Groenverzorger.